Monday, August 29, 2011

The Hanggab Chant


Here is the Chant used to Heal various illnesses.


The following is a Hanggab chant to cure various illnesses which is performed by a babaylan in Hiligaynon society:

Luhod na kamo saragudon
Luhod na kamo halaywan
Saka sa hagdanan
Indi mo na pagsawion sa hagdanan
Indi mo ron pagsawion sa pulongkoan
Diin ka na uris nga babaylan
Diin ka na uris nga dalongdongan
Dali-dali ginalawag kamo
Sunod na sa tupad ko
Luhod kamo sa tupad ko
Hamboy kamo sa abaga ko
Hay nalakat ko ron ang suba
Hay ako na si dagan-dagan
Bisan pa ang bukid natingadon
Parapit don kamo saragudon
Magkilala kamo kay _________ (name of patient)
Ang tanan nga baratyagon sa kalawasan
Bul-on mo ron ang hirab kang surok-surok
Bul-on mo ron and lingin kang ulo
Bul-on mo ron ang yami kang kalawasan
Ginalawag ta ron kamo sa kalag


Lingkod don kamo sa lingkuran
Magkilala don kamo sa natungdan
Indi don kamo kang paghinakiti
Basi nahinakitan kang tawo sa talon
Panghuksa ninyo ron
Magkilala kamo kang hitsura
Panghuksa, panglubda ang tanan nga baratyagon sa kalawasan
Laton don sa tulos
Laton sa bunang
Laton sa kalawag
Kay ako naghanggab don sa haranggaban
Basi kon natabuan sa hulot


Hay saragudon, haraywon
Bawion don ang kasakit
Bawion mo ang atay
Bawion don sa ampis nga itom


Laton don sa bunang
Laton don sa kalawag
Hay mabulos don ang kaupod
Ang akon iba indi ninyo ron pagyao-yauhan
Indi ninyo pagsundon
Indi ninyo pagbugnohon


Hay akon saragudon
Indi mo ron pagsindaon
Hay basi kon nalahog-lahogan ka ron sa laraywon
Hay kon nalahog-lahogan ka ron sang saragudon
Bawion mo ron saragudon
Bawion mo ron haraywon
Indi don kamo maghinakit


Basi ginsinda sa pagpanaog
Basi ginsinda sa pagparigos
Basi ginsinda sa paglagaw-lagaw
Basi ginsinda sa pagpamintana
Basi ginsinda ikaw kang tawo sa sidlangan
Basi ginsinda ikaw kang tawo sa seringan
Basi ginsinda ikaw kang babaylan


Hay ko ron ang kabangdanan
Hay indi ninyo ron pagpiriton
Ginahimo don ang kabangdanan
Ginsinda ang sinindaan


O, sinda, sinda
O, sinda, sinda
Laton don sa binuik
Laton don sa kalawag
Laton don sa ampis nga itom

Basi ginsinda ikaw sa surok-surok
O, sinda, sinda
O, sinda, sinda
Laton don sa pangalap
Kag dian kamo magpinitik-pitik
Saragudon, haraywon, bawion mo ang sinda kag aswang sa balay


Basi ginsinda ikaw kang diwata
Basi ginsinda ikaw sang aswang sa balay
O, maputi nga dalaga sa burotlakan kang adlaw kari ka
Bawion ang sinda kag tawo sa balay
Bawion ang tanan nga masakit nga balatyagon
Naghalay don ako kang patadyong
Tanda sang pakamatuod kon ano ang kabangdanan
Kon nabugnohan kang kalag
Pakaaydon don ninyo si _________ (name of patient) kon amo ang kabangdanan.


From the internet
Post a Comment